Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejíž předmět je nákup a prodej internetového vzdělávacího online programu EUROSTOCK Business Masters (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://businessmasters.cz.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Mgr. Zdeněk Steiner se sídlem Rosická 324/8, 664 41 Popůvky, IČ: 74780905, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Šlapanice (blíže v sekci http://businessmasters.cz/kontakty). V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Čl. II – Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://businessmasters.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://businessmasters.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://businessmasters.cz/obchodni-podminky prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Čl. III – Kupní cena

3.1 Ve Shrnutí přihlášky a na webové adrese http://businessmasters.cz najdete všechny ceny služeb.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Čl. IV – Způsob a forma platby

4.1 Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.2 Možnosti plateb

  1. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
  2. Bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.
  3. Bankovním převodem v EUR: Slovenská Sporiteĺňa, UniCredit, ČSOB, TB, SberBank, otpbank, Poštová banka, VÚB Banka a další.

4.3 Bonusy

Všechny bonusy, na které máte nárok, budou zaslány / zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

Čl. V. – Garance vrácení peněz

5.1 Za své produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

5.2 Při objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 21 dnů od začátku kurzu. Nejpozději však 30. listopadu 2014 včetně. Žádosti o odstoupení od smlouvy po tomto datu, respektive od 22 dne kurzu, již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení je možno provést v sídle společnosti nebo elektronickou formou na e-mailu: fakturace@businessmasters.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online kurzem EUROSTOCK Business Masters.

5.3 Program EUROSTOCK Business Masters si klade za cíl, aby online kurz opravdu pomohl všem, kteří se jej účastní.

Čl. VI. – Sankce

6.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://businessmasters.cz zaslaná ze strany prodávajícího a to prostřednictvím bankovního převodu na účet prodávajícího, č.ú. pro platby v českých korunách: 2500135410/2010, pro platby v eurech: 2300637459/8330, vedený u FIO banky, VS: číslo vaší objednávky. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://businessmasters.cz/kontakt.

Čl. VII. – Odpovědnost

7.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

7.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Čl. VIII. – Ochrana údajů

8.1 Prohlášení prodávajícího: Mgr. Zdeněk Steiner se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

8.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

8.3. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://businessmasters.cz/ochrana-udaju/

Čl. IX. – Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 05. 10. 2014. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://businessmasters.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://businessmasters.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Cron Job startuje